Noèní úvahy
None

Zpěv o Ullikummim III, 3.tabulka

17. října 2003, 19:54

přidávám poslední dochovanou část

k Cyklu o Kumarbim, který už měl jako 1.báseň Těhotného boha, jako 2.báseň Chedammu, a jako 1.část 3.básně Zpěv o Ullikummim I, první tabulku, jako 2.část Zpěv o Ullikummim II, druhou tabulku přidávám poslední dochovanou část.

Zpěv o Ullikummim III
3.tabulka

I/
Dole byl balvan zapuštěn v temné zemi,
jako hrozba se tyčil balvan
a dotýkal se svatyně a chrámu.
Do výšky měřil devět tisíc mil onen balvan
do šířky devět tisíc mil.
Stál v Kummiji v bráně jak břitva.
Balvan se vypínal před Chepatou v chrámu,
proto Chepat již neslyší od bohů zprávy,
nevidí Boha bouře a Šuvalijatu na vlastní oči.

Chepat pravila Takitě:
"Proč neslyším závažné zprávy od Boha bouře, svého pána,
ani neslyším zprávy od Šuvalijaty a ostatních bohů?
Ten Ullikummi, balvan, o němž se mluví,
snad porazil mého muže, váženého krále!"

II/ druhá část.
Tašmišu znovu pravil Bohu bouře:
"Bože bouře, můj pane, vyslyš má slova!
Slovům, jež ti povím,
nastav uši!
Pojď! Půjdeme k Eovi do Apsuvy
a zeptáme se ho na tabulky s prastarými zkazkami.
Až dojdeme do brány Eova domu,
pětkrát se pokloníme Eovým vratům,
pak pětkrát Eovým dvěřím.
Až však před Eu dospějeme,
Eovi se pokloníme patnáckrát.
Snad to Eu příznivě nakloní,
snad nás Ea vyslechne,
bude s námi mít slitování
a vydá nám pradávné záznamy."

Bůh bouře a Tašmišu to tak opravdu udělali. Ea patrně prosebníky vyslyšel. Popis jeho jednání je ale ztracen ve velké mezeře v rozsahu 100 řádků. Zřejmě ale vzbudilo údiv nebo nelibost boha Enlila, který nakonec Eu povolal, aby své počínání vysvětlil.

III/
Ea Enlilovi pravil:
"Ty o tom nevíš, Enlile,
nikdo ti tu zprávu nepřinesl?
Nevíš o něm,
o protivníkovi, jejž Kumarbi stvořil Bohu bouře,
o balvanu, který ve vodě vyrostl?
Do výšky měří devět tisíc mil
a jako hrozba se tyčí,
až zastiňuje nebe, svaté chrámy a Chepat.
Proti tobě,
proti starým bohům
byl stvořen ten nenadálý bůh."

Když Ea svou řeč skončil,
odebral se k Upellurimu.
Upelluri zvedl oči,
spatřil Eu. Upelluri Eovi pravil:
"Zdráv buď, Eo!" a vstal.
A Ea přál na oplátku zdraví Upellurimu:
"Nechť žije Upelluri v podsvětí,
na němž jsou postaveny nebe a země!"

Ea pak Upellurimu pravil:
"Nevíš o tom, Upelluri?
Nikdo ti tu zprávu nepřinesl?
Nevíš o něm,
o nenadálém bohu, kterého Kumarbi stvořil proti bohům?
Že Kumarbi dokonce chystá Bohu bouře smrt
a stvořil mu protivníka?
Balvan, který ve vodě vyrostl, neznáš?
Tyčí se vzhůru jak hrozba,
až zastínil nebe, svaté chrámy a Chepat.
Snad proto, že vzdálen jsi v podsvětí,
toho nenadálého boha neznáš?"
Upelluri Eovi odpověděl:
"Když na mne stavěli nebesa a zemi,
nevěděl jsem o ničem.
A když došlo k tomu, že nebesa a zemi nožem rozkrojili,
ani o tom jsem nevěděl.
Nyní však mne cosi pobolívá v pravém rameni.
Ale nevím, kdo to je, ten bůh."

Když Ea ta slova uslyšel,
otočil Upelluriho pravé rameno
a na Upelluriho pravém rameni
stál jako břitva balvan.

Ea promluvil k dávným bohům:
"Slyšte má slova, dávní bozi,
kteří znáte dávné zkazky!
Otevřte je znovu, ty prastaré schrány otců a dědů!
Dejte přinést pečeť dávných předků
a tou je dejte znovu zapečetit!
Dejte vynést dávný poříz,
jímž rozkrojili nebe a zemi,
a pod nohama dejte odříznout Ullikummiho, balvan,
protivníka, jejž Kumarbi vychoval proti bohům!"

To se stalo, ale Bůh bouře ani potom neprojevil mnoho statečnosti a přivolal na sebe Eův hněv. Tašmíšu za něho prosí.

IV/
Ea v duchu uvažoval,
povstal a vyšel do dvora.
Všichni bohové před něho předstoupili,
předstoupil před něho i Bůh bouře, mocný král Kummije.
Když Ea Boha bouře spatřil,
jeho tvář strnula rozhořčením.
Avšak Tašmíšu padl Eovi k nohám a pravil
"V nitru je zlomen
a vlasy na hlavě mu zešedly."

Ea Tašmíšovi odpověděl:
"Odejdi s mým synem!
Nepředstupuj přede mne!
Má mysl je rozhněvána,
neboť na vlastní oči jsem spatřil mrtvé na temné zemi,
jsou jako prach a smetí rozseti."
Ea pak Tašmíšovi odpověděl:
"Pro začátek jsem ho podťal, Ullikummiho, balvan,
teď jděte a pusťte se s ním konečně do boje,
ať už nestojí v bráně Kummije jak břitva!"

Tašmíšu to vyslechl, zaradoval se,
třikrát zavýskl
a bohové nahoře v nebi to slyšeli.
Dvakrát zavýskl
a Bůh bouře, mocný král Kummije, to slyšel.
Sešli se ve shromáždění
a všichni bozi začali na Ullikummiho, onen balvan, bučet jako býci.

Bůh bouře vyskočil na vůz,
a s hřměním sjel k moři
a dal se s ním do boje,
Bůh bouře s balvanem.

Balvan promluvil k Bohu bouře:
"Co mám ti říci?
Rozdávej si rány, Bože bouře!
V duchu při tobě stojí Ea, král moudrosti.
Co mám ti říci?
Rozdávej si rány, Bože bouře!
Kumarbi si v mysl zasadil myšlenku jak drahokam:
Já proniknu k nebi, ke královské moci,
Kummiji, vzácné město, chrám a svatyni obsadím
a bohy smetu z nebe jako krupici!"

Tak a tím příběh končí, protože vyprávění o průběhu boje chybí a neznáme ani výsledek. Ullikummi byl však nakonec jistě poražen, protože Bůh bouře zůstal nejvyšším vládcem bohů i lidí. (Ale až se jeden diví, při takové jeho nestatečnosti, škoda, že nevíme, jak se vlastně bojovalo)

Mýty staré Mezopotámie, 1977, přeložila Jana Součková

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

Márinka (17.10.2003, 20:24:33 - WWW):
by to mělo být v pořádku. Až najdu ten zašantročený odkaz na Faraonovy válce, pošlu ti ho. Je ale pouze v angličtině a ruštině - máš možnost do přeložit?

didactylos (17.10.2003, 21:22:11): děkuji
už jsem to zjistila, a zařadila tě mezi svoje oblíbence. Taky tvůj nový design je hezčí, myslím si. Pokud budeš někdy chtít popovídat, mohla bych nabídnout své ICQ 272688229, nick didactylos. Za ten odkaz na Faraonovy válce budu vděčná, jaksi se mi to nepodařilo najít, mám totiž taky problém, když potřebuji jít do knihovny, musím si obstarat někoho, kdo by zůstal s maminkou, ale to ty dobře znáš. Angličtina ani ruština nejsou na závadu.


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.