Noèní úvahy
None

Lusthauz srdce

2. července 2005, 15:03

referát pro potěšení pana profesora

Taky jsem měla v tomto semestru povinnou psychologii náboženství. To rozhodně samo o sobě nepatří mezi discipliny, ve kterých bych se cítila doma. Náš pan profesor, skvěle sečtělý a zajímavě vypravující o nejrůznější literatuře, byl nicméně ukázkou toho, jak se nemá osobní přesvědčení míchat do vyučovaného předmětu. Jeho křesťanství sálalo z každé jeho věty, moji kolegové ho potom něžně mezi sebou nazvali vírologem místo psychologem. Měli jsme sesmolit referát o libovolně vybrané knize z hlediska jeho oboru. Vybrala jsem si zištně Komenského Labyrint, protože ten jsem už studovala v jiném kurzu, jak víte. Snad jsem pana profesora potěšila...

Jan Ámos Komenský (1592 – 1670) byl posledním biskupem Jednoty bratrské.
Jednota vznikla v roce 1457 jako reakce na zvnějšnění náboženskosti v tehdy uznané a většinové utrakvistické církvi. Byla od svého začátku pokusem o prakticky žité křesťanství, ve kterém nehrají roli rituály a doktríny, ale kde se má hlavně podle Ježíšova evangelia křesťansky žít, prostě, poctivě, bez násilí. Od svých počátků do Komenského života se ovšem i Jednota vnitřně proměnila, její původní až sektářská výlučnost a odloučenost od světa a pohrdání jakoukoliv učeností byla v průběhu 16.století oslabena. Její přínos pro národní kulturu značně přesahuje její procentuální nevýznamnost, hlavním počinem, který dodnes používáme, je překlad bible z původních jazyků, Bible kralická. Jednota přispěla také ke vzdělanosti současníků vybudováním sítě bratrských škol. V roce 1575 spojila své síly s utrakvisty, vytvořili společnou Českou konfesi, aby mohli lépe společně vzdorovat sílícím rekatolickým tlakům. Působení Jednoty nebylo nikdy zcela legální, bylo spíš víceméně tolerované a rozvíjelo se pod ochranou sympatizující šlechty. Přesto i v 16.století zažila Jednota pronásledování a první vlny emigrace.
 
Jan Ámos Komenský navštěvoval bratrskou školu v Přerově, později studoval  v Herbornu a Heidelbergu, po návratu domů se stal nejprve správcem přerovské školy, později knězem ve Fulneku. Rok 1620 způsobil, že se musel skrývat, nejprve na panstvích Karla staršího ze Žerotína, později odešel do emigrace v polském Lešně, zbytek života prožil na různých místech v cizině. Víme, že Komenský měl porozumění pro různé proudy soudobého křesťanství a toužil po jejich mírové spolupráci, dokonce po spolupráci všech monoteistických náboženství své doby. Toužil také po celkové obnově světa na základě propracovaného systému vzdělávání. Jeho pansofie obsahovala všechny tehdy známé vědní disciplíny, i takové, které bychom dnes za vědu nepovažovali. V tom byl ještě plně renesančním intelektuálem. Jeho osobní zbožnost i literární výrazové prostředky jsou už ovšem barokní.

Labyrint světa a lusthauz srdce napsal v roce 1623, vydaný byl tiskem v roce 1631. V knize, která používá dobově obvyklého obrazu poutníka světem-městem, v prvé části prohlíží různé stavy, povolání a lidské činnosti. Jeho pohled je sžíravě ironický, trefně kritický, ale je to pohled zevnitř, sám se do dění také zapojuje. Líčí i svět učených, mezi nimi alchymisty i astrology, v jedné kapitole líčí poprask, který vyvolaly rozenkruciánské manifesty. Prohlédá stav nábožníků, tedy z dnešního pohledu starověká náboženství, Židy i muslimy, ale ještě ostřeji se opře do křesťanského náboženství a jeho představitelů. Drsně pravdivým pohledem na různé lidské klamy a sebeklamy odhaluje nešvary při správě věcí soukromých, profesních i veřejných. Je předvedena šalba Fortuny i pravá tvář královny Moudrosti, svedení krále Šalomouna a některých moudrých z jeho družiny, a likvidace jiných, kteří se nechtějí poddat. První část knihy končí přímo existenciálním výkřikem, když poutník prohlédne až k údělu umírajících a mrtvých.

POUTNÍK STRACHEM SE PROPADÁ. Od níž strnuly všecky vnitřnosti mé a všecko tělo mé drkotalo, a zděšen byv, mdlobou sem na zem padl a tak žalostivě zvolal: "Ach přemízerní, bídní, nešťastní lidé! Toto-liž jest váše poslední sláva! Toto-liž tolik nádherných vašich činů závěrek! Toto-li cíl vašich, jimiž se nadýmáte, umění a rozličné moudrosti! Toto-li po tak mnoha nesčislných pracech a kvaltováních žádaný ten pokoj a odpočinutí! Toto-li ta, kterouž sobě vždycky slibujete, nesmrtedlnost! Ach, kéž sem se nikdý nenarodil! Kéž sem nikdý skrze bránu života neprošel, jestliže po všech světa marnostech nic než temnostem a hrůzám těmto za podíl býti mám! Ach Bože, Bože, Bože; Bože, jestliže jaký Bůh jsi, smilůj se nade mnou bídným!"

V té chvíli dochází ve vyprávění k obratu. Poutníka se ujímá sám Bůh a posílá ho domů, zpět do vlastního srdce. Tam je neútulno a neuklizeno, ale Kristus, který přichází na návštěvu, pomůže uklidit a uspořádat. Následující kapitoly odkazují poutníka do neviditelné církve, k společenství vnitřních křesťanů. Obsahují převyprávěné poselství evangelia, hlavně Kázání na hoře, v kapitole o řádu vnitřních křesťanů je přeformulováno desatero a Kristovo dvojí přikázání lásky. Popis víry a způsobu života vnitřních křesťanů nejspíš odpovídá ideálu života příslušníků Jednoty. Je zdůrazněna nutnost se pro Krista všeho vzdát, i své vlastní osoby, starostí a tužeb, za to je v souladu s blahoslavenstvími Kázání na hoře slíbena Boží pomoc a ochrana, odevzdanost Bohu poskytuje vnitřním křesťanům dokonalou svobodu od vnějších závislostí.  V souladu se soudobým myšlením jsou ochránci i učiteli  a pomocníky andělé, používají i prostředků, které bychom nazvali magickými.

ANJELÉ PRECEPTOŘI NÁŠI. Viděl sem také (čehož zatajiti nesluší) jiný užitek svatého toho neviditedlného tovaryšstva: že jmenovitě oni nejen místo strážných, ale místo preceptorů jsou vyvoleným; jimž o těch i jiných věcech často tajná návěští dávají, i hlubokým, skrytým tajemstvím Božím vyučují. Nebo poněvadž oni na tvář vševědoucího Boha vždycky hledí, nemůže před nimi nic ze všech věcí, jichž nábožný člověk žádati můž, skryto býti, a oni, co sami znají a ku potřebě vyvolených přináleží, za dovolením Božím jim zjevují. Odtud jest, že často srdce pobožných, i což se jinde děje, cítí, v žalostných věcech truchlivé, v potěšených veselé se nacházeje. Odtud jest, že skrze sny a jiná vidění aneb i tajná vnukání to neb jiné, což se buď stalo, neb děje, neb díti bude, v mysli se jim maluje. Odtud i jiné jakékoli darů Božích v nás se množení, bystrá, užitečná přemyšlování, rozličné divné invencí, jimiž člověk často sám sebe převyšuje, a odkud mu to jde, neví. Ó blahoslavená školo synů Božích! Toť jest, což často všecku světskou moudrost k strnutí přivodí, když vidí, an někdy prostý človíček divná tajemství mluví, budoucí světa a církve proměny, jako by na ně hleděl, předzvěstuje, ještě na svět nezrodilé krále a hlavy světa zejména jmenuje, a jiné věci, jichž by se žádným hvězd zpytováním ani jinák lidským vtipem domysliti lze nebylo, předoznamuje a hlásá. Kteréž všecky věci takové jsou, že se za ně dosti Bohu, opatrovníku svému, vyděkovati a těch nebeských poučovatelů svých dosti namilovati nemůžeme.
 

Způsob života vnitřních křesťanů je ve všech okolnostech  v přímém protikladu k dříve popsanému truchlivému obrazu světa. I jejich smrt je kreslena nadmíru skvěle, v této souvislosti zažívá poutník vidění, opřené o kapitoly 4,5 Zjevení Janova. V této pasáži se jeví Komenský přímo jako mystik, pokud bereme jako mystickou přímou zkušenost s Boží přítomností. Kniha končí nádhernou modlitbou opřenou o žalmy.

Rozhodně se dá povědět, že toto dílo ukazuje Komenského jako předchůdce pietismu, vykazuje ve své druhé části všechny znaky, kterými je pietismus charakterizován, důraz na osobní zbožnost, nedůležitost obřadů a věroučných rozdílů, ale obrácení člověka k účinné službě ostatním, k jinému životnímu stylu, skromnosti a ukázněnosti.

Na závěr snad jen malou osobní vzpomínku. Před velikonočními svátky v rámci velikonočního festivalu duchovní hudby byl v kostele svatého Augustina varhanní koncert skladby Petra Ebena Labyrint světa a ráj srdce. Skladba je koncipována jako střídání varhanní hudby a přednesu odpovídajících úryvků z knihy. Úryvky velmi sugestivně přednesl Marek Eben. Hudba Petra Ebena, kterou mám velice ráda, byla skvělá, zaujal mne i fakt, že podkreslujícími motivy jednotlivých částí jsou nápěvy Komenského písní. Byl to nezapomenutelný zážitek a přiměl mne k tomu, že jsem si Labyrint znovu přečetla.


 

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: ***nezarazeno***  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

Wu (04.07.2005, 13:35:25 - WWW):
Ricanova Psychologie nabozenstvi mi stale jeste lezi netknuta v "zasobniku neprectenych ale zajimavych knih" duverne nazyvanem "buffer", takze vlastne nevim co presne se pod psychologii nabozenstvi chape. Mozna tedy neni divu, ze v referatu zadnou psychologii nenachazim. Neprehledl jsem neco? Kazdopadne referat je to pekny.

didactylos (04.07.2005, 20:15:36): psychologie
Děkuji za pochvalu, ale nepřehlédls, ona tam totiž žádná psychologie ani podle mne nebyla. Chtěla jsem druhou částí Labyrintu s jeho pietistickým zaměřením udělat panu profesorovi radost. (No, taky nám vykládal o požadavcích, které náboženství klade na věřící a jejich životní praxi, takže snad jen tohle se trochu týkalo tématu, a pak možná to vidění, o mystice jsme si taky povídali...) Ale o psychologii náboženství jsem se stejně moc nedověděla, lepší je podívat se na stránky kolegy Davida Zbírala http://www.davidzbiral.webzdarma.cz/psychologie.htm


Wu (07.07.2005, 10:04:21 - WWW):
Tak tím se to vysvětluje :) Zažil jsem pár podobně přínosných kurzů. Třeba "filozofické problémy oboru" neměly s filozofii vzdělávání společného vůbec nic. Na stránky Davida Zbírala se rád podívám, už jsem narazil na jeho texty o religionistice.

depony (19.07.2005, 19:28:18 - WWW): ad pan profesor
jojo... už ve třetím semestru, kdy jsem si zapsal psychologii náboženství, jsem poznal, stejně jako většina mých kolegů, že se pak profesor sice hezky poslouchá, ale že jeho přednášky nemají pro nás, religionisty, valného významu. dostal jsem za A a to díky testu, který byl spíše ukázkou projevu náboženskosti než nadhledem na náboženskou situaci. škoda...:)


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.