Noèní úvahy
None

Izraelské a judské království

21. srpna 2005, 21:14

II.1.4.
Izraelské a judské království
Lechabeám syn Šalomounův 930-915
zatížil sev.kmeny vyššími daněmi
odtržení severního království Jarobeám I (usmrcen v Šekemu)
sever střídání dynastií
judské království hlavní město Jeruzalém, větší stabilita, davidovská linie kontinuálně
Izraelské království
Jarobeám I
Bešea – Tyrša
Omri 885-875 – dynastie Omriovců
hora Šomerón (Samaří) hlavní město až do pádu království 722/721
tradiční pronikají kenaánské vlivy na rozdíl od assyrských a egyptských
jedna z cest pronikání pohanských kultů – sňatková politika baalovské kulty, obě království
různé koalice jednotný lid Izraele není, Samaritáni (Samařané) vytěsněni z judaistického kultu
kontakty s foinickým Tyrem
Achab (875-850)+ tyrská princezna Jezábel (Izebel) 1Kr16
proti těmto prvkům se postavili proroci Elíša
Achab člen protiasyrské koalice, bitva u Karkaru (853)
Jehů vojevůdce svrhává omriovskou dynastii 845 po smrti Achaba proti Jorámovi vyvraždění dynastie
potlačení baalismu
Jerobeám II 787 -747
baalismus se vrací v plné síle, i když je judaismus státním náboženstvím
poslední velký rozmach, proroci Ámos, Ozeáš
po smrti rychlý rozpad pod tlakem asyrské říše
Asyřané: Tiglat pilessar III potlačil protiasyrskou koalici a zřídil provincii, poplatky
Sargon II dobytí Samaří 722-721
Judské království
Rech egyptský faraon Šešonk I vpád 925 stéla v Megidu
Nástupce Abiam 915-910 promíchávání náboženství
Asar 910-870 očištění, vystoupil proti modlářství, matku zbavil královského postavení, protože se přiklonila ke kultu Ašery
spojil se proti izraelskému královi se Sýrií
Jošafat 870-845
Jóram 845-840 výrazný zlom (v Izraeli jiná osoba stejného jména)
za Jehů vyvražděna i část davidovců
Joaš 835-795 očista v projahvistickémsměru, oprava chrámu
judské království pod tlakem novoasyrské říše (8.stol.)
proroci Izajáš(1), Micheáš
Achaz 715 podrobil se asyrskému králi vazal Tiglatpilesara III, i náboženství, odsunul jahvismus
Chizkijáš od 725 spolu s Achazem pokusil se vzepřít asyrskému vlivu, náboženská očista, odstranění bronzového hada, očistil jednotlivá kultiště, postavil se do čela proti asyrské koalice
701 př.n.l do Palestiny přitáhl asyrský král Sinacherib obléhání Lakíše, Jeruzalém, stavba tunelu spojujícího pramen s městem 2Kr 20, Jeruzalém odolal obléhání, Sinacherib se musel vrátit do Asýrie, tam zabit
pro Chizkijáše ztráta většiny území, ale odolal, legenda o přímluvě proroka Izaijáše
Manases (Menašev) znovuotevření se asyrským a babylonským vlivům, obnovení uctívání kenaánských božstev, dětské oběti, v chrámu symbol bohyně Ištary, narážka na chrámovou prostituci, poslušným vazalem
jahvismus státní, dynastická ideologie, kult
opozice, stále silnější protiasyrská, nejen z vrstvy královské, ale i z vrstvy nižších kněží-levité a z prorockého hnutí
Jóšijášova reforma
král Jóšijáš 640-609
velká náboženská očista, útrapy odpadnutím Judy od JHVH
vnější předpoklad – úpadek asyrské moci po smrti Aššurbanipala 625 suverenita Palestiny
Jóšijáš jako samostatný panovník, vrchol reformy 622, odstranění všeho, co bylo jahvismu cizí
signálem reformy nalezení knihy zákona při opravě chrámu, nález velekněz Chilkijáš, tzv.protodeuteronomium
Jóšijáš zděšen Hospodinovým hněvem, pokání, ušetřen, zkáza až po jeho smrti
Kniha Zákona – požadavky (objevují se jen v Dt a 2Kr30)
důsledná centralizace kultu (Jeruzalém), rušení svatyní, rozpis služeb kněží
odstraněn kult nebeských těles
vypuzeni vyvolávači duchů zemřelých
vypuzeni příznivci bohyně lásky Ašery
zákaz dětských obětí
zavedení Pesach v chrámu
svolal všechen lid a uzavřel s Hospodinem smlouvu, práva krále, nové úřady, zacházení s nepřítelem, platnost i do sev.království (Bétel), možná migrace určitých vrstev
Deuteronomistická teologie – součást Još.reformy, založena na 3 základních principech
1) jednotící výklad Hospodina – tendence k monojahvismu, podporovaná státně, šlo o to, že mimo Jeruzalém přídomky a podoby JHVH vytvářely nová božstva, zrušení všech mimojeruzalémských svatyní
(p.ex. v sev.Izraeli JHVH zobrazován jako býk)
posílení Jošijáše jako krále, ale svorník se zúžil na Jeruzalém, při každém ohrožení Jer. Ohrožení celého lidu a království
2)     horlivost pro JHVH – bezvýhradná závislost, podrobení se  (důvody spíš politické, tendence k monistickému, jednotícímu systému)
3)     láska Hospodina, která se projevuje milostí
celý život je pod vůlí Hospodina, aktualizuje se znovu spojení s Abrahamovou smlouvou, zajištění a závazek, zaslíbení Izraele
zesílení právního charakteru této smlouvy, dovedeno až do nejmenších detailů každodenního života, zesilován aspekt sankce za nedodržení Zákona
Izrael se nachází v situaci, kdy jde o spásu
 Zákon se neobrací k celku, ale ke každému příslušníkovi lidu
prolomuje automatismus zaslíbení, důležitost osobního vkladu
nové a nové útrapy lidu – optimismus výhledu zaslíbení Izrael vlastnictví Hospodinovo, jiní gojim není dovoleno se s nimi  spříznit (Dt 7)
závazek Zákona + vyvolení Izraele praktické důsledky: přísný zákaz uctívání jiných bohů, dětské oběti, čarování, věštění, vyvolávání duchů zemřelých, zakáz vyměňování šatů mezi pohlavími (magický důvod), zákaz měnit druhy vína, mísit vlnu a len, vůl a osel
významný nárůst prestiže Jeruzaléma
vztah k jiným národům (pronárodům), náboženská nesnášenlivost, fenomén svaté války, retrospektivně do bible popis osidlování Kenaánu, posílení sebeidentifikace, vztah k chudým otrokům, reforma zlepšuje vztahy mezi lidmi, ale pouze uvnitř společenství, omezuje moc krále, je podřízený Zákonu, který je Boží
Za doby J.vlády Mezopotámie oslabena, sjednocení Médské říše, 625 v Babylonii se zmocnil vlády chaldejský panovník Nábopolassat (Nabú-syn Mardukův) – 1 novobabylonský panovník
621 spojení s Médy dynastickým sňatkem
614 Médové dobyli Ašur
612 společně dobyli Ninive (Nahum 2,3)
v Egyptě 26.dynastie Neko
Jóšijáš umírá v bitvě, nebude čelit pádu Jeruzaléma
Judejci potom syn Jóachas sesazen Nokoem II
jiný syn Elijakim (Jójakim)
Neko II poražen Nabukadnezarem II, Jójakím se mu podrobil, později se vzepřel, trestná výprava,, několikrát po sobě podobně, 587-586 Jeruzalém dobyt, zničen chrám, velká část elity odvlečena do zajetí do Babylonu.

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.