Noèní úvahy
None

Vymezení náboženství

22. srpna 2005, 17:55

poznámky, které jsem dostala od Deponyho, ale o kterých nevím, kde je splašil. Pokud se najde autor/autorka, prosím, nechť se nezlobí... Vysvětlení pojmu náboženství (Cicero, Lactantius). Typy definic – teologické (Otto), filosofické (Kant, Hegel, Marx), sociologické (Weber), psychologické (James, Lévy-Bruhl, Freud)
vysvětlení pojmu náboženství
·    Religio: v latině není přesně jasný původ tohoto slova, lze ho odvozovat 15 způsoby
·    pojem náboženství je v češtině velice neutrální, vyprchala z něho bohabojnost
·    předmětem religionistiky jsou náboženství (všechna)
·    otázkou zůstává, co náboženství vlastně je
·    religionistika nemá obecně platnou, uznávanou definici náboženství
·    není definice, aby se na ní alespoň v základních rysech shodly
·    důvodem je to, že zkoumaný jev je živý, náb. není mrtvé, je živé, mění se, je to rozvíjející se organismus
·    jsme schopni definovat tam, kde máme reálné podoby – např. egyptský polyteismus, Řím, ranné křesťanství
·    definice se skládají z těchto dílčích definic
·    nemůžeme definovat křesťanství ve 21. st., nevíme, zda bude něčím nahrazeno
·    islám, hinduismu, buddhismus mají také definice – můžeme je položit vedle sebe a srovnávat je, co mají společného, jaké mají společné znaky
·    X musíme brát náb. jako celek
·    náb. je pojem neutrální, ale i obsahově prázdný, postupně probíhá naplňování tohoto pojmu
    
Cicero
·    dílo „De Natura – Deorum“
·    zde etymologicky odvozuje pojem religio od slova (slovesa) relegere = brát na něco ohled, respektovat něco
·    lidé, kteří se obracejí k bohům,respektují bohy, jsou  ohleduplní, vše aktivně chápou a jsou náboženští
·    toto není religionisty dnes příliš přijímáno
Lactantius
·    odvozuje původ slova od slovesa religó, religare – znamená znovu svázat, spojit
·    jde o to, znovu spojit člověka s bohem
·    jde o nápravu pádu, situace
·    tento obnovený svazek lze označit jako religio = zbožnost
   
Francouzští religionisté
·    domnívají se, že by to mohlo být odvozeno od slova religio, religionis – podst. jméno, v latině představuje slaměný uzel
·    ten používali Římané při stavebnictví, zpevňovali jím především mostní klenby
·    slaměné uzle sloužily k vytvoření pevného spojení, svazku
·    v přeneseném smyslu to může znamenat zpevněné spojení mezi člověkem a bohem

·    typy definic se odlišují způsobem vysvětlení, předávají si určité pohledy, teze

1. Teologická definice náboženství
·    základní pozice je pozice zevnitř, pohlíží zevnitř na náb.
·    snaží se ho uchopit na základě své vlastní náb. zkušenosti
·    i zde jsou různé teorie vysvětlení náb.
·    výchozí teze je, že náb. je vztah mezi člověkem a bohem, je to vztah k nějakému přesahu, je to vztahová záležitost

·    v křesťanství jsou dva hlavní přístupy k definování náb.
1.     definuje náb. s pomocí pojmu nadpřirozené
·    náb. je vnímáno jako postoj člověka, který je založen na víře v existenci nadpřirozeného
·    tento postoj vychází z přesvědčení, že člověk může vstoupit do aktivního kontaktu s nadpřirozenem (trojjediným bohem)
·    tento postoj není produktem dějinného vývoje člověka, je vnesen zvenčí = jde o zjevené náb., toto zjevení je nadpřirozené
·    můžeme ho postihnout, ale pouze jediným způsobem, tím je víra
·    je to zjevení založené na víře
·    náb. není stvořené, není to sociální fenomén, je to nestvořený fenomén, který není společenský, sociální
·    dějiny ale ukazují, že křes. je závislé na dějinném vývoji, realita je jiná, než kře. tvrzení
2.     přístup se formuluje pod vlivem historické školy v křes. teologii
·    přiznává spojitost mezi křes. a společností, kulturou a jejími změnami
·    protestanté poukazují na vztah mezi náb. a ekonomickými vlivy, státními i rodinnými vlivy
·    náb. není zcela nezávislé na společenských procesech
·    chtějí najít rovnováhu mezi zjeveným fenoménem a realitu světa
·    jsou dvě tendence mezi společností a náboženstvím:
1. rozdělující
·    snaha uchovat dva odlišné fenomény, oddělit sociální a náboženské
·    základním znakem náb. je transcendentnost, přesahovost
·    je to daleko za společenským, přesahuje ho
·    podstata náb. je vyjádřena v dogmatice, dogmata jsou věčnými pravdami, jsou to nadčasové principy, ve kterých není nic sociálního obsaženo
·    hmatatelná struktura náb. je sociální ( sekty, náb. společnosti, hnutí, církve)
2. spojující
·    záležitost novější, 20. st.
·    vychází z toho, že tato doba je dobou, kdy se v životě začínají uskutečňovat křes. principy (začíná se překrývat světské a náboženské)
·    náboženství se plně prolíná se sférou sociální, sociální je náb. a naopak
·    světské nemá jinou možnost než se projevit prostřednictví náb.
·    nejde ale o to, upřít náb. přesahovost, je stále transcendentní

Rudolf Otto
·    rozdělující tendence
·    dílo „Posvátno“
·    definuje náb. jako prožitek svatého
·    předmětem prožitku je numen = boží vůle, boží moc – dotýká se nás, prožíváme ji a zakoušíme ji
·    zakoušení má dva aspekty:
1.     mysterium tremendum – pocit úděsu, bázně
2.     mysterium fascinanc – pocit něčeho přitažlivého, tajemna
·    toto máme vrozené, je nám to dáno apriorně, děje se to mimo společnost
·    říká, že pomocí posvátna mohu definovat jakýkoliv náb. systém – to je diskutabilní
·    náb. je prostor, do kterého vstupuje naše duše, náb. vytváří azyl pro duši
·    náb. je záchranou pro čl., tento svět je chaotický
·    v náb. čl. nalézá klid, uspořádanost, chrání nás i před námi samými, naplňuje nás řádem, ale i svět a přírodu naplňuje řádem

Berger, Luckmann
·    spojující tendence
·    náb. je
1.     jevem historickým
2.     jevem lidské historie
3.     neoddělitelným kulturní fenoménem

2. Filosofická definice náboženství
·    nemůže čekat jedinou teorii náboženství, se kterou by všichni filosofové souhlasili
·    v podstatě se  dá říci, že kolik je filosofů, tolik je definic náb.
·    jednotlivé školy se liší

Kant
·    náboženství je uvědomění si mravního zákona – kategorického imperativu – jako příkazu božského
·    dílo „Náboženství v mezích pouhého rozumu“
·    důkazy existence boha ho neuspokojují, provedl klasifikaci důkazů:
1.     kosmologický (Akvinský) – předpoklad 1. příčiny
2.     ontologický (Anselm z Canterbury) – spojený s pojmem boha
3.     fyzicko-teologický – teleologické důkazy – z dobra v přírodě je vyvozována dokonalá příčina
    -Kant tento důkaz cení nejvýše, ale ani ten není nezpochybnitelný, chápe        ho jako mravní záležitost a potřebu duše
   
Hegel
·    náboženství je vědomost konečného ducha o své podstatě jako ducha absolutního
·    absolutní duch vystupuje jako základ něčeho
·    říká, že kdo chce studovat náb., nemůže to dělat mimo historii, musíme to včlenit do konkrétní historie, proto vznikly dějiny náboženství


Marx
·    náb. je výrazem skutečné bídy, je to vzdech sevřeného stvoření, je to opium lidstva

3. sociologické definice náboženství
Weber 
·    definice náb. se nemůže nacházet na počátku analýzy, v krajním případě může stát na konci jako to, co z ní vyplývá


4. psychologické definice náboženství
William James
·    náb. je souhrn citů, úkonů a zkušeností jednotlivce, protože jejich obsahem je stanoven vztah k bohu, pocit jako nejhlubší zdroj náb., pravdivost víry vyplývá z užitčnosti

S. Freud
·    náb. je ochrana před nebezpečím individuální neurózy

Lucien Lévy – Bruhl
·    náboženství stmeluje společnost
·    zkoumá společnost, ve společnosti se setkáme s různými formami myšlení, které odpovídají konkrétnímu sociálně-historickému typu společnosti
·    společnost dělí na :
1.     prvobytnou – vytváří specifické kolektivní myšlení (mystické), které určuje představy společnost
                      – člověk má konkrétní představu předmětu, o kterém přemýšlí = vše existuje reálně a člověk se stále bojí a zároveň v něco doufá
                      -myšlení je mystické, je pralogické = je lhostejné k rozporu , iracionální myšlení
          -zkušenost získaná v životě není uplatněna čl. není schopen ustavit logické souvislosti tohoto světa, proto se musí podřídit zákonu participace (podílnictví) = čl. je tlačen do určité činnosti stejně jako ostatní                                                                        – to vede k těsným vztahům ve společnosti, je posílena jednota společenství, člověk se cítí jako individuum ale zároveň jako část kolektivu
2. civilizované  – racionální myšlení, logické, nikdy ale zcela nenahradí pralogické
                          – i zde kolektivní představy = zvyky, obyčeje, náb. představy
                          – ty mají imperativní (přikazující) charakter
                          – předávají se z pokolení na pokolení, směřují k individuu ve formě restriktivních nařízení = budí pocit strachu, ale i respektu
                           – nejsou závislé na jednotlivci
                           – není v nich oddělen obraz od pocitu
                           – věřící splyne v extázi s objektem, ke kterému se modlí

 

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

Petr Tomeš (22.08.2005, 18:06:56 - Mail - WWW): Reakce
http://en.wikipedia.org/wiki/Religion

didactylos (22.08.2005, 18:30:09): děkuji
velice obsažné čtení o všech potřebných otázkách a definicích, další snad ani netřeba. Ale i tak budu pokračovat v uveřejňování českého zpracování našich bakalářských otázek. Bude ale užitečné, zkonrolovat je ve wikipedii, vřele doporučuji :o))

Johanka (22.08.2005, 19:31:23):
> pojem náboženství je v češtině velice neutrální, vyprchala z něho bohabojnost

Ajajaj! Ty poznámky psal teista! Proč by měl pojem pro "religio" obsahovat bohabojnost? (Ostatně, už jsme o tom tady kdysi diskutovali...) :-)

didactylos (23.08.2005, 08:08:22): hahaha
musím se přiznat, že jsem si té věty ani nevšimla. Jaksi nedává dost smysl, nevím, co tím chtělo být sděleno. Ale pojem náboženství je samozřejmě sám od sebe teistický, v tom je ta potíž s definicí v češtině, asi si nikdo v našem prostředí nedovedl představit nic jiného...
Spíš mi překáží zařazení slova do gramatické kategorie, která neumožňuje rozlišit singulár a plurál, instinktivně pak chápeme slovo jako singulár. A mělo by být chápáno jako plurál...
(Stejně třeba křesťanství, taky není jedno, ale mnoho různých :o)) )


depony (30.08.2005, 23:33:14 - WWW): zdravím
No, přiznám se, že tento materiál byl nalezen na disketě na filosofické fakultě v knihovně... těžko autora dohledat... ale myslím, že je to pro nás... vzevrubně celkem přijatelné. nic lepšího k státnicím zatím není.. nebo ano?


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.