Noèní úvahy
None

Ugaritská věda

30. srpna 2004, 13:33

Referát o studii Dennis Pardee Ugaritic Science in The World of the Aramaeans III

Úvod

V eseji o ugaritské vědě podává autor Pardee přehled dochovaných ugaritských textů, které představují to, co bylo v Ugaritu považováno za soubor moudrosti. Jsou to tedy texty "vědecké" v širším smyslu, to, co ugaritská kultura považovala za shromážděné vědění. Některé  obory jsou sice blíže tomu, co i my považujeme za vědu, například poznatky z oboru astronomie a zvěrolékařství, případně poznatky lexikografické. Věštecké texty bychom asi zařadili k metafyzice. Hledisko autora při zařazování bylo spíš formální povahy. Autor sám uvádí v úvodu práce, že podobnost textů věšteckých a lékařských ukazuje na to, že starověcí autoři těchto textů považovali oba typy vědění za rovnocenné. Jiným kritériem výběru textů bylo to, že byly psány v próze, proto nejsou zařazena zaříkávání, která jsou "poetická" a nemají tvar obvyklých vědeckých textů.

Přehled

V přehledu jsou uvedeny hlavní kategorie a odkazy.

1. Teratologie (Teratomancie)
a. Animal fetus omens (RS 24.247+)
b. Human fetus omens (RS 24.302)
2. Astrologie (Astromancie)
a. Astrologická zpráva (RS 12.061)
b. Lunární znamení (RIH 78/14)
3. Extispicie (Splanchnomancie)
a. Modely jater vyryté na hliněné desky (RS 24.312;24.323;24.326;24.327;24.654)
b. Modely plic vyryté na hliněné desky (RS 24.277)
c. Modely jater vyryté na slonovinu (téměř padesát textů)
4. Oneiromancie (RS 18.041)
5. Hippiatrie (RS 5.285+;5.300;17.120;23.484)
6. Lexikografie
a. Několikajazyčné slovníky (RS 20.137, etc.)
b. Jednojazyčný seznam božských jmen
1. RS 1.017 a další
2. RS 26.643 verso a další

Popis textů
Texty , které mají nějaký vztah k věštění, bývají napsané v ustáleném tvaru, podmínková věta a závětí: "pokud je pozorováno toto, může nastat taková událost". Podobné texty známe z celé oblasti, nejznámější jsou texty mezopotámské. Dosti často je k jedné podmínce přiřazeno víc následků. Ugaritské texty, které Pardee popisoval, jsou většinou bez takového opakování, to se vyskytuje jen u hippiatrických textů, které autor za věštecké nepovažuje. Všechny texty jsou vlastně jen zlomky, někdy je obtížné ze zachovaných slov udělat jakýkoli závěr.

Teratologie
Teratologie je věda o věštění ze znetvořených zvířecích nebo lidských zárodků. Oba ugaritské texty jsou složeny z podmínkové věty a závětí. Podobný typ věštění je dobře známý z mezopotamské literatury šumna izbu v případě zvířat nebo šumna siništu v případě lidí. Žádný ugaritský text neobsahuje opakování podmínky, proto Pardee navrhuje teorii, že texty byly původně zamýšleny jako přehledy různých možných znetvoření plodu, ne jako seznamy pozorování následujících událostí. Pak by představovaly odklon od mezopotamského systému. Žádný výrok také přesně neodpovídá  podobnému výroku známému z mezopotamské, anatolské nebo syrskoakkadské verze. Proto není možné určit řetěz tradic vedoucí k ugaritským verzím.

Astrologie
Pod tento pojem zařadil Pardee dva texty, ani jeden není astrologický v dnešním významu tohoto slova.
První nazvaný astrologická zpráva se zdá být astromantickou vědou. Text může být považován za popis viditelnosti planety Mars, která byla s božstvem Rašap ztotožňována, během západu slunce v prvních šesti dnech měsíce Hiyyvaru (pravděpodobně druhý měsíc zimy, na rozhraní ledna a únoru). Přestože text nemá podobu podmínka-závětí, texty na vedlejší stránce a na rubu odráží pozorování následované reakcemi. Čtení a význam rubového textu je ale nejistý.
Druhý text patří k typu věšteckých textů dobře známých z Mezopotámie. Patří do série Sín, do podsouboru větší série Enuma Anu Enlil. I v tomto případě nejsou vícenásobné reakce na popisovaný úkaz, a také v tomto případě nejsou přímé souvislosti mezi texty z Ugaritu a soubory doloženými v mezopotamské tradici. Ovšem je pravda, že tento text je jen malý zlomek a je pravděpodobně ještě víc poškozen než v případě teratologických textů.

Extispicie
Extispicie je dobře doložena sérií hliněných modelů jater a jedním modelem plic, některé s vepsanými texty, všechny se značkami , které představují rysy jater. Z Mezopotámie známe texty s klasickým typem podmínka-závětí a také množství vyrytých jater, některé sloužily jako cvičné modely, například z Mari. Ugaritské příklady jsou konzultací s odpovědí naznačenou značkami na játrech. Konzultace na RS 24.312 byla zodpovězena kladně.
Interpretace textů vyrytých do modelu plic je obtížná kvůli špatné zachovalosti textu. Je jasné, že nemá nic společného s věštěním, ale souvisí s obětmi. Ale spojení mezi modelem a posvátnou obětí neznáme. Vyryté nápisy na okraji 3 vypadají spíš jako nástin hypotetické situace než jako specifická konzultace.
Díky nálezu Jacqueline Gachetové Mission de Ras Shamra víme, že většina slonovinových předmětů s ugaritskými nápisy je ve skutečnosti modelem jater. Jsou ale značně úlomkovité a proto není možné získat přesnou představu o jejich významu, i přes jejich množství, více než 45 nápisů. Z toho, co se zachovalo, se ukazuje, že nejlépe zachované texty se zabývají hlavně  ochranou celé společnosti, všechny slonovinové modely byly nalezeny v paláci. Hliněné modely pocházejí z domů kněží, ze souboru rituálních textů, a zabývají se obětními nebo věšteckými záležitostmi nebo přímo jednotlivými konzultacemi.

Oneiromancie
I v tomto případě jsou texty špatně zachovány, proto je jednoznačné řazení textu nejasné. Autor se zabývá rozborem jednotlivých zachovaných slov a slovních spojení a dochází k závěru, že oneiromantická interpretace textu je sice pravděpodobná, ale nedá se spolehlivě prokázat.

Hippiatrie
Jediným odvětvím ugaritské medicíny bylo léčení nemocných koní. V Mezopotámii je léčba koní jen doplňkem mezi texty lidské medicíny. Ale už v Mari v 18.století př.n.l. je prokázána existence zvěrolékařů, zabývajících se léčbou koní. Nejstarší nalezené hippiatrické texty jsou ugaritské. V těchto textech je zaznamenáno opakování dané podmínkové věty, potíží koně, následují různé léčebné postupy. Texty tvoří praktický manuál s různými alternativami léčby. Tento typ textů není v mezopotamské tradici dokázán, přesto používá ugaritský hippiatrický text charakteristickou formu mezopotamských textů lidské medicíny.

Lexikografie
Ugaritská lexikografie patří spolehlivě do mezopotamské tradice. Kategorie 6a je přímo založena na jednojazyčných a dvoujazyčných sumersko-akkadských slovnících. Polemiku může vzbudit zařazení kategorie 6b do lexikografie, protože texty se zabývají výhradně božskými jmény a mají kultovní funkci. Každý seznam obsahuje skupinu bohů přiřazenou titulem a kultovními zvyklostmi k jiné bytosti, první seznam se Sapunu, asi stejnojmenná hora, druhá s měsícem Hiyyaru.

Závěr

V závěru autor upozorňuje , že se vybrané texty zabývají objektivními jevy, není v nich zaznamenaná žádná přímá božská aktivita. Cituji z textu studie doslova: "Pokud kůň kašle, dejte mu léky a on se třeba uzdraví, pokud je vycházející měsíc zvláštní, může se stát nějaká zvláštní událost – ne kvůli nějakému božskému zásahu, ale protože to tak prostě je. Bohové se objevují jen občas v závětí a jejich činy jsou prezentovány stejně jako lidské. Jsou prostě jen dalším sborem herců na scéně."

Ugaritské podání
Pardee se hlavně zabývá umístěním těchto vědeckých textů v řetězci tradic Blízkého východu. Spojení mezi nimi a známými mezopotamskými texty není doloženo. Ugaritské texty nemohou být překlady nedoložených akkadských originálů i kvůli čistotě použitého ugaritského jazyka, neobsahují kalky. Texty odrážejí tedy staré západosemitrské podání, ale jak staré, o tom se můžeme jen dohadovat. Zdá se zřejmé, že si Západosemité jen nevypůjčili už známou mezopotamskou vědu, ale nedostatek destiček z období před pozdní dobou bronzovou nám neumožňuje počátky západosemitské vědy datovat. Hlavním rysem, ze kterého je možné na stáří podání usuzovat v porovnání s mezopotamskými texty, je fakt, že v mezopotamských textech jsou vždy mladší ty, které mají komlikovanější podmínky a delší závětí. Ugaritské texty jsou relativně krátké a mají jednoduchá závětí, z tohoto srovnávacího pohledu by bylo možné je přiřadit do starobabylonské nebo kassitské doby.


Dodatek: Překlady textů

1. Teratologie
Animal Fetus Omens (RS 24.247+)
Překlad
Recto (lichá stránka) 1-23. Verso (rubová stránka) 24-59
1. Co se týče ovčích samic ze stáda, /když o/ny porodí, (pokud to bude) kámen, mnoho v zemi bude pokořeno.
2. (Pokud to bude kousek) dřeva, uzříte /…/ na místě potomka/mláděte, ten skot bude /…/.
3. (Pokud plod) bude hladký, /bez/ v/lasů?/, tehdy bude /…/ v zemi.
4. A (pokud) z/de není…/, země bude zahubena.
5. /…/, v zemi nastane hladomor.
6. /…/ a (=ani) nozdry, země /…/;stejně jako předtím.
7. /A/ (pokud) zde není /…/, král uchvátí zem/i svého nepřítele a/ zbraně krále ji zničí (tu zemi).
8. /…/ /…/ skot /…/
9. A (pokud) to nemá (levé) stehno, král bude /…/ svého nepřítele.
10. A (pokud) zde není nižší levá noha, král /bude…/ svého nepřítele.
11. A (pokud zde je) roh /na/ lev/ém sp/ánku, /…/
12. (Pokud) to nemá žádnou slezinu/…/ /…/; stejně jako předtím.
13. Král nezíská potomka.
14. /A/ (pokud) to nemá varlata,  sé/mě …/
15. A (pokud) střední část /levé?/ přední nohy chybí, /…/ zničí dobytek od /…/
16. /…/, nepřítel zničí dobytek v zemi.
17. /…/, mocní střelci se zmocní krále.
18. /…/, zahynout/zničit; stejně jako předtím.
19. /…/, hladomor, těžké časy zmizí.
20. /…/, se stane silným/posílí ho.
21. /…/
22. /…/
23. /…/
24. /…/ /…/
25. /…/ /…/
26. A (pokud) to nemá pravé stehno /…/
27. A (pokud zde není žádná šlacha? V /jeho/ K/…/
28. A (pokud) nemá střední část /pravé/ přední nohy /…/
29. Nezíská potomka.
30. A (pokud) /nemá/ nozdry /…/
31. A (pokud) nemá jazyk /…/
32. (Pokud) jeho spodní pysk (vypadá) jako /…/
33. (Pokud) jeho obličej /vypadá/ jako IRNův, /…/ se zkrátí.
34. Dny toho (=našeho) pána; uzří, do/bytek? …/
35. A (pokud) nemá pravé ucho, /nepříteli zni/čí země
36. /… a/ pohltí ji.
37. A (pokud) /to/ nemá levé ucho, král /zni/čí zemi /svého/ nepřítele
38. /…a/ pohltí ji.
39. A (pokud) jsou jeho (zadní?) nohy kratší, ten (=náš) pán bude čelit huradurské vojsko a
40. Rašap zahubí příští generaci.
41. A (pokud) jeho nos (vypadá) jako ptačí "nos", bohové zničí zemi
42. /…/ a uletí (pryč?).
43.  /…/ v/na hlavě, sémě krále
44. /…/
45. /…/ jeho /-/DR vyčnívá, Slunce pokoří tuto zemi.
46. /…/ král zničí ruku (=moc) huradurských vojsk.
47. /…/ jeho penis, zbraň krále bude vyvýšena.
48. /…/ jeho ruka.
49. /…/ na místě očí a jeho oči (budou) na jeho čele,
50. /nepřítel  pošlape/ zemi.
51. /a (pokud)/ jeho /--/B vyčnívá z jeho úst, nepřítel spolkne zemi.
52. A (pokud) nebude mít /žádné/ nohy, huradská vojska se obrátí proti králi.
53. A pokud je jeho jazyk /…/, země bude rozptýlena.
54. (pokud) jeho /…/HR /bude/budou/ na spáncích, král uzavře mír se svým nepřítelem.
55. A (pokud) to nemá žád/né/ /-/KB, sé(mě) země bude pohlceno.
56. A (pokud) /…/, bohové zničí zemi.
57. A (pokud) budou jeho /na/ (jeho) čele, král se stane silnějším než jeho huptuská vojska.
58. A (pokud)  má HR a /-/R, král zničí svého nepřítele.
59. A (pokud)  nemá levou (přední?) nohu, země nepřítele zahyne.

a. Human fetus omens (RS 24.302)
Překlad
Recto 1-4. Spodní okraj 5-6. Verso 7-14
1. pokud /nějaká žena/ p/orodí …/
2. ze/mě …/
3. pokud /nějaká žena/ porodí /…/
4. se stane silnějším než /…/
5. pokud nějaká /žena/ porodí /…/
6. země nepřítele bude /zničena./
7. pokud nějaká /žena/ porodí /…/
8. pomoc bude /…/
9. pokud nějaká /žena/ porodí /…/
10.  zbraň koho? /…/
11. nezí/ská potomka? …/
12. BH/…/
13. Bude? /…/
14. Po/kud nějaká žena porodí …/

2. Astrologie
a. Astrologická zpráva (RS 12.061)
Překlad
Recto 1-4. Verso 5-6
1. Během šesti dnů (rituálů) nového měsíce
2. Měsíce Hiyyaru, slunce
3. Zapadá,  jeho?  strážným (je)
4. Rašap.
5. Muži by měli vyhledat
6. Představeného.

b. Měsíční znamení (RIH 78/14)
Překlad
Recto 1-7. Verso 8-14
1. pokud během doby, kdy bude měsíc v první čtvrti (během času nového měsíce) /…/, přijde chudoba.
2. Pokud bude vycházející měsíc rudý,
3. /během/ (tohoto měsíce) bude blahobyt.
4. /pokud/ bude vycházející měsíc žlutozelený,
5. /                                 /, uhyne dobytek.
6. /pokud bude vycházející mě/síc rudý
7. /                                / shromáždí.
8. /                             u/hyne.
9. /                   / novost měsíce, pracovnící
10. /                 / a bude snížen.
11. /               / YM YH YRH KSLM, králové se budou navzájem pozorovat.
12. /pokud/ bude měsíc spatřen třikrát do měsíce (tak) potom
13. /…/LT, bude pršet.
14. /pokud/ třicátý den spadne hvězda, král /…/.

3. Extispicie
a. Modely jater vyryté do hlíny
* RS 24.312
1. (tento model jater je) pro Agaptarriho, když si koupí chlapce Alashiana.
* RS 24.323
1. obětní (konzultace) BSY syn/dcera
2. TRYe, pro Attaru /…/
3. Který je v Attar/tu …/
RS 24.326
1. (toto jsou) játra (náležící k poradě v zastoupení) YPT,
2. syna YKN
3. když měsíc začínal.
RS 24.327
1. /…/L
2. Yambinilka
3. S ohledem na hpt.
RS 24.654
1. (toto je) (model) jater pro H/…/
2. kdy /…/
3. °/ve dni /…/
b. Model plic vyrytý do hlíny
Povrch 1, nápis 1
1. Oběti plného měsíce.
2. Něja(ký) objekt slíb(il)
3. Obět
Povrch 1, nápis 2
4. Ty(= oběti) koho (=nabízené kým) N´AT
5. A dary pro
6. (božstvo) Tarrummanni a
7. obět koho (=nabízená kým) celá 
8. všichni (sní tuto) obět (dokud) nezmizí (nezemře)
9. v souladu s nápisy.
Povrch 1, nápis 3
10. Ty (=oběti) koho (=nabízené kým) N´AT
11. A Qurwanu
12. (budou obětovány) stejně jako (předchozí) obět
Povrch 1, nápis 4
13. /…/ RBT
14. /…/ personál.
Povrch 2, nápis 5
15. A ram Š/…/
16. A /…/
17. D/…/
Povrch 2, nápis 6
18. YPY/…/
19. A S/…/
Povrch 2, nápis 7
20. vůl pro Dagana /…/
21. v tom domě, v souladu s ná/pisy/,
22. a pro/určitě obět /…/
Povrch 3, nápis 8
23. Pokud město by mělo být dobyto, když muž (=válečník) zaútočí, (mužští) příslušníci (města)
Povrch 3, nápis 9
24. /…/ ženy vezmou kozu /…/
25. /…/
Povrch 3, nápis 10
26. (v) (nebo:s ohledem na) dům/domě, mužští příslušníci vezmou kozu
27. a pohlédnou do dáli.
c. Model jater vyrytý do slonoviny

4. Oneiromancie (RS 18.041)
Překlad
Recto 1-17. Verso 18-34
1. Záznam snů. Roční býček a /…/
2. Dva roky; vyspělý býk:slovo (=interpretace?) /…/
3. Býk:mladý býk Ba´lua
4. Jalovice (která?) bude poražena /…/
5. (jeden) rok.
6. Kůň Attartua a kůň Š/…/
7. Pokud kůň spadne:slovo(=interpretace?) /…/
8. Který přichází tam (kde) člověk (přebývá) /…/
9. A osel /…/ osel /…/
10. A stejně jako předtím /…/
11. A BN/…/
12. Muži, osel /…/
13. A do postroje /…/
14. A stádo:koza /…/
15. Dítě, potomek koho /…/
16. Jehně /…/
17. Sy(a) Ba´lua /…/
18. /…/ služebná /…/
19. /…/
20. nástroj n´it
21. pak nástroj n´it /…/
22. PROM/LUV/, tvůj služebník /…/
23. Pracovník (nebo práce) s nástrojem hrmtt /…/
24. A kalíšky ŠQYM/T /…/
25. Synové nosičů kalíšků /…/
26. KBDT personál /…/
27. Sandály /…/
28. Ve snu /…/
29. Obličejem k /…/
30. Muži (personál) (a) ženy /…/
31. Ječmen /…/
32. /…/
33. /…/
34. /…/

5.  Hippiatrie
RS 17.120
Překlad
1. řádek 1) Dokument o léčbě koní.
2. 2-4) Pokud má kůň ošklivý kašel, měl by se vzít ŠT (=míra) QRBNu (rostlina škorpionů) a rozpustit ve směsi přírodních šťáv nebo MNDG a vpravit to do něj nozdrami.
3. 5-6) Pokud kůň řehtá (nepřirozeně), měl by se vzít MGMG a BSQL´RZT (zelené vlašské ořechy ve skořápce?) dohromady a podat mu to nozdrami.
4. 7-8) Pokud kůň řehtá (nepřirozeně), měl by se vzít HNDRT a TQD MR (hořké mandle) dohromady a podat mu to nozdrami.
5. 9-11) Pokud se kůň nevyprazdňuje ani nemočí, ŠT(=míra) QLQLu by se měla nechat rozpustit (nebo nechat rozprášit?), pak by se měla dát dohromady s ŠT ´RGZu (vlašské ořechy?) a podat mu to nozdrami.
6. 12-14) Pokud kůň nepřirozeně uchopuje svoji potravu, měla by se vzít míra MKŠR GRNu (nasekané zrní z podlahy), míra AŠKRRu, ovoce z HDRTu  a podat mu to nozdrami.
7. 15-17) Pokud kůň nepřirozeně uchopuje svoji potravu, měla by se vzít míra NNI (ammi?), míra MKŠR GRNu a míra IRGN HMRu a podat mu to nozdrami.
8. 18-19) Pokud koně bolí hlava, měla by se vzít míra BLNu z Qati a /…/ dohromady a podat mu to nozdrami.
9. 20-22) Pokud kůň (dělá X), měl by se vzít GD (koriandr) z Allepa a /…/ a podat mu to nozdrami.
10. 23-29) Pokud má kůň ošklivý kašel, měl by se vzít /…/ jalovec, ovoce z TRB, jeho sémě, hořké mandle, nádoba(množství koriandru, nádoba TMGR, MGMG, míra ammi, ovoce z BK, míra QRB (sluneční kotouč-škorpion?), nádoba IRGN HMR dohromady a podat mu to nozdrami.
11. 30-32) Pokud koně bolí hlava a je vysílený, měl by se vzít trs fíků, staré hrozny, mouka krupička dohromady a podat mu to nozdrami.
6.Lexikografie
Ugaritská lexikografie je doložena v různých podobách, většina z nich jednoduše sumersko-akkadských. Ugaritská data se objevují ve dvou základních podobách:
a. jako sloupec ve vícejazyčných slabikářích, vydaných převážně Nougayrolem; výhody těchto seznamu jednak:1) vícejazyčný formát, každé slovo v sumerštině, akkadštině, hurrianštině(?) augaritštině, což dělá význam slova naprosto jasným; a za 2) že hláskový systém způsobuje, že samohlásky se většinou nepíši (např. mlk, král,je zápis slova ma-al-ku a čte se malku(Nougayrol 1968:244-45).
b. Jako jednojazyčný seznam božských jmen dochovaných v ugaritštině a sumero-akkadštině; dva z těchto seznamů jsou prezentovány zde; oba dva, pro které existuje abecední i hlásková verze (i když ta druhá je doložena jen v ugaritštině v odpovídajícím rituálu, RS 24.643, ještě ne v seznamu).
1. Seznam bohů (RS 1.017 a následující) …řádek 19, úplně na konci
2. Seznam bohů (RS 24.643 verso a následující)

 

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: starověký Přední východ  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.