Noèní úvahy
None

Ženy

30. listopadu 2006, 13:37

Přidávám svůj další školní text, v prozatímní podobě. V kurzu Náboženství v globální kultuře jsme, rozděleni do pěti týmů, měli zpracovat vlastní vybrané téma. S třemi kolegyněmi jsme si vybraly téma lidských práv žen v monoteistických náboženstvích. Práce má mít obecnou teoretickou část a několik příkladů k ní. Dostala jsem za úkol tu část obecnou a jeden příklad z oblasti křesťanství, kolegyně budou mít pokračování, příklady z judaismu a islámu.

Poznámky v závorkách jsou většinou pro pobavení kolegyní, v konečném textu buď nebudou nebo budou podány odbornějším stylem. Celý článek

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (2)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Ješua ben Anan

26. listopadu 2006, 13:51

O znameních, jež zkázu města a chrámu předcházela,
oddíl o Ježíši, synu Anánovu


Celý článek

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Počátky křesťanského mýtu

24. listopadu 2006, 9:47

Další četbou, kterou jsme dostali k okomentování, tentokrát do jiného kurzu "Křesťanský kult v kontextu helénistických náboženství" byla kapitola o předpavlovských začátcích Kristova kultu, jak je máme zachyceny jako citace v autentických Pavlových listech, tedy z období před rokem 50.

Celý článek

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Protoevangelium Jakubovo

21. listopadu 2006, 17:19


Další četbou k okomentování bylo protoevangelium Jakubovo.

Protoevangelium Jakubovo
Obsah:
Neplodný pár si vyprosí na Bohu potomka, kterého mu zaslíbí. Tím potomkem je Marie, která je ve třech letech svěřena na vychování chrámu. V době před dosažením dospělosti je dána vdovci Josefovi, který byl vybrán na základě Božího znamení. Marie otěhotní z Ducha Svatého. Josef uvažuje o tom, má-li ji vydat soudu, ale na základě andělského příkazu si ji ponechá. Oba dva jsou souzeni Božím soudem a jsou shledáni nevinní. V době očekávaného porodu jsou na cestě do Betléma kvůli císařskému censu. Po cestě Marie porodí Ježíše v jeskyni, jedna porodní bába, která pochybuje o jejím panenství a přesvědčuje se o něm ohledáním, je potrestána, po vyznání viny zázračně uzdravena. Z východu přicházejí mudrci, Herodes nařizuje zabití všech malých chlapců, nejen v Betlémě, Marie skrývá Ježíše ve žlabu, Alžběta se schová s Janem Křtitelem v hoře. Herodes malého Jana Křtitele hledá a dá zabít místo něho jeho otce Zachariáše přímo u oltáře v chrámu.

Poznámky:
Spis vznikl pravděpodobně ve 4.století, při pozdější době vzniku by totiž obsahoval zmínku o tom, že mudrci byli tři. Některé jeho části mohou být značně starší. Mohly ovšem vzniknout až tehdy, kdy byla všeobecná znalost Matoušova i Lukášova evangelia. Každé z nich bylo psáno pro jinou cílovou skupinu křesťanů, zpočátku se nedá předpokládat ani větší kontakt mezi těmito skupinami. Protoevangelium se snaží obě zprávy o narození Ježíše, Lk1-2 a Mt1-2 , harmonizovat, ve své střední části používá z obou přímé větší citace. Lukášovu evangeliu je svým pojetím bližší, autoři zřejmě nepatří k židokřesťanům, neznají palestinské reálie, ale projevují dobrou znalost Starého zákona. Projevuje se kromě příběhu Samuelova narození 1S , také Josefovými pochybnostmi Dt22,23 -29, i rituálem Božího soudu v případě manželské nevěry Nu5,12 -28. Častá formulace přísahy ve spisu užívaná je vlastně jediná možná forma přísahy dovolená v Izraeli, je možné přísahat jen při Bohu, ovšem v křesťanských obcích by měl platit zákaz přísahy vůbec Mt5,33 -37. První část je vlastně převyprávěním Samuelova dětství 1S . Ale v tom je i slabost konstrukce, která má ukázat, že Marie, matka Ježíšova, je od narození Boží vyvolenou. Nazírský slib Nu6 sice mohly složit i ženy, ovšem se souhlasem svých zákonných mužských zástupců Nu30 , ale výchova dívek v chrámu je vyloučena. Panenské zrození, zrození pouhým Božím příkazem, nebylo v soudobé židovské literatuře ničím neobvyklým. Ale naturalistické zkoumání panenství spíš upomíná na Tomášovy pochybnosti v Janově evangeliu J20 . Rozhodně zajímavá je vsuvka ve vyprávění v ich formě, upomíná totiž na motivy pohádek, kdy se zastaví čas a všichni zkamení.

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Skutky Pavla a Thekly

21. listopadu 2006, 16:24

Do kurzu Žena v křesťanství jsme dostali za úkol přečíst a okomentovat apokryfní spis Skutky Pavla a Thekly. Nepodařilo se mi ho najít na netu, proto odkaz na literaturu: Novozákonní apokryfy II. Příběhy apoštolů, Praha, Vyšehrad 2003,185-197.

Skutky Pavla a Thekly
Obsah:
Pavel je hostem shromáždění křesťanské skupiny v Oneziforově domě. Thekla poslouchá jeho kázání v okně, rozhodne se neprovdat a odmítá napomínání svého snoubence i své matky. Theklin snoubenec Pavla udá u místodržitele, který ho dává uvěznit. Thekla podplatí strážce a dostane se k Pavlovi do vězení, kde poslouchá jeho kázání. Je vypátrána a předvedena k soudu. Pavel je zbičován a vyhnán z města, Thekla na výzvu vlastní matky odsouzena k upálení. Thekla je zázračně zachráněna z plamenů a vyhledá Pavla s Oneziforovou rodinou, skryté v hrobě. Po shledání odchází Pavel s Theklou do Antiochie, kde syrský velmož Alexandros Theklu obtěžuje svými návrhy, ale ona mu v obraně způsobí veřejné pohanění, za které je odsouzena k zápasu se šelmami. Do data zápasu je svěřena pod ochranu královny Tryfainy, bohaté ženy, která přišla o dceru. Thekla se za její dceru modlí přímluvnou modlitbu. Když je Thekla přivedena do arény, divoká zvířata jí neublíží, neublíží jí dokonce ani dravé ryby ve vodní nádrži, kam se Thekla vrhne při svém autokřtu. I přivázání k divokým býkům končí Thekliným osvobozením. Před prokonsulem pak Thekla svědčí o své víře a prokonsul ji propouští na svobodu. Thekla vyhledává Pavla a dostává od něj pověření k misijní činnosti.
Poznámky:
Spis vznikl v druhém století, z konce 2.století jsou o něm už dochované zmínky ve spisech křesťanských autorů. Důraz na panenství, askezi a mučednickou připravenost sice formálně odpovídá 1K6-7, ale pozadí je jiné, v 1K je neprovdávání se odůvodněno eschatologickým očekáváním 1K7,29 “Lhůta je krátká“. Ve 2.století jsou v pozadí pravděpodobně gnostické vlivy.
Pozoruhodnou epizodou je Theklin autokřest, domnívala jsem se vždycky, že křest může být jako svátost udělen jen druhou osobou, je to vlastně dar.
Svrchovaně je zajímavá přímluvná modlitba za zemřelou, začíná totiž: „Bože můj, Synu Nejvyššího… Je zřejmé, že je tak osloven Ježíš Kristus. Přiřazení titulu Bůh Ježíšovi je v rámci Nového zákona naprosto výjimečné, v modlitbě není užito vůbec, blíží se mu významem snad jen Tomášovo vyznání v Janově evangeliu J20,28. Titul Bůh je vyhrazen Bohu Otci, tak dokonce i v prologu k Janově evangeliu J1,1 kde Ježíš jako Logos je chápán jako inkarnace Boha. Ježíši patří nejčastěji titul Pán.


Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Odstup

20. listopadu 2006, 9:24


Tak dnes slavím dvouměsíční odstup od poslední operace. Bylo to docela napínavé. Nejdřív mi po zkoumání PET (pozitronovou emisní tomografií) oznámili, že z plánované operace nic nebude, protože se metastázy už rozsely i jinam. S tím jsem odešla domů a smiřovala se se zkráceným časem. Ale přece jen, moji svědomití lékaři, chirurgové i onkoložka, se sešli znovu společně s lékaři PET týmu a zhodnotili všechny moje snímky, srovnali je i s těmi, které provedli před první operací v roce 2004 i po ní. A usoudili, že je možnost, že je metastáza jen jedna a že to rozhodně stojí za pokus. Takže jsem nastoupila do nemocnice a 20.9. jsem byla operována podle plánu. Ukázalo se, že nádor byl opravdu jen jeden v břišní stěně a byl mi tedy vyňat (i s dostatečně velkým okolím). Teď po dvou měsících je zahojený nejen vnější řez (je dlouhý 40cm), ale zřejmě je zhojené i všechno vykuchané vevnitř, už mi nedělá velký problém každá změna polohy, mohu už i delší dobu strávit vsedě (jeden by nevěřil, že sezení může být bolestivé i únavné), bolesti mi zůstaly jen při kýchání, kašlání a záchvatu smíchu, ale to je lahůdka proti předchozímu stavu. Mohu se věnovat všem domácím pracem, jen nemohu zvedat nic těžkého. Začala jsem znovu chodit na fakultu na přednášky, přidávám si je kvůli tomu sezení jen postupně. Mám trochu výčitky svědomí, že jsem blog úplně zanedbala, pokusím se to teď pomalu spravovat, ale mějte se mnou trpělivost, psaní na počítači si budu muset taky zatím dávkovat. Děkuji všem, kteří na mne mysleli a posilovali mne pozitivní energií.

Rubrika: poznámky  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (4)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.